Dodatkowe usługi księgowe

 • Opracowywanie Polityki Rachunkowości,
 • Opracowywanie i modyfikowanie Zakładowego Planu Kont,
 • Opracowywanie oraz szczegółowa analiza sprawozdań finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna) w tym m.in.:
  – bilansu,
  – rachunku zysków i strat,
  – przepływów pieniężnych,
  – zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
 • Nadzór księgowy w firmie,
 • Pomoc przy wdrożeniach systemów finansowo-księgowych.

Dodatkowe usługi kadrowo–płacowe oraz doradztwo:

 • Nadzór kadrowo-płacowy w firmie,
 • Przygotowanie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Przygotowywanie innych umów i dokumentów pracowniczych m.in. umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów szkoleniowych, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.,
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
 • Przeprowadzenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych,
 • Doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia pracowników (konsekwencje prawno-podatkowe),
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i stosowania prawa pracy,
 • Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
 • Audyt dokumentacji kadrowej.