Zmiana ustawy dot. wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
5 listopada 2013
Nowa strona www naszej firmy
15 maja 2017

Ustawa antykryzysowa

11 października 2013 Sejm uchwalił tzw. ustawę antykryzysową, czyli ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Senat przyjął ustawę bez poprawek, co oznacza, że czeka ona już jedynie na podpis Prezydenta.

Ustawa antykryzysowa określa zasady:

  • przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP przysługujących z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
  • zwrotu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku niespełnienia warunków umowy o ich wypłatę, zawartej przez przedsiębiorcę z marszałkiem województwa,
  • zwrotu dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w przypadku niespełnienia warunków umowy o ich dofinansowanie.

Głównym celem ustawy antykryzysowej jest wsparcie finansowe dla pracodawców mające pomóc w zachowaniu miejsc pracy w przypadku przejściowych problemów finansowych przedsiębiorstwa.

Nie wszyscy pracodawcy będą jednak mogli z powyższego rozwiązania skorzystać.

Możliwe to będzie dopiero po spełnieniu kilku warunków:

  • przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, finansowanych z Funduszu, zwanego dalej “wnioskiem o przyznanie świadczeń”, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • przedsiębiorca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy, z wyjątkami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) omawianej ustawy,
  • przedsiębiorca, wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.