Zmiana ustawy dot. wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
5 listopada 2013

Zmiany w podatku VAT

2014 r. przyniesie kolejne, rewolucyjne zmiany w podatku VAT, które uregulowane zostały ustawą z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013r. poz.35. Część zmian wprowadzono już od 01 kwietnia bieżącego roku, część natomiast została przesunięta na 01 stycznia 2014r.

Zmiana, której można przypisać miano największej, budząca najwięcej kontrowersji to nowa zasada ustalania terminu powstawania obowiązku podatkowego. Obecnie, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Art. 19 ust. 4 ustawy o VAT mówi, że jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Od nowego roku nie będzie już możliwości przesunięcia obowiązku podatkowego poprzezwystawienie faktury w terminie późniejszym niż została wykonana usługa. Zgodnie z „nowym”art.19a obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Wyjątki dotyczyć będą jedynie usług budowlanych , dostawy książek drukowanych oraz czynnościpolegających na ich drukowaniu – tutaj obowiązek podatkowy powstanie w chwili wystawienia faktury (zgodnie z terminami uregulowanymi w przepisach).

Przykład:

Podatnik świadczy usługi szkoleniowe. 31 sierpnia wykonał tłumaczenie pisma dla firmy ABC, fakturę wystawił 04 września.

Obowiązek podatkowy w VAT powstanie:

  • zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2013 – 04 września – w dacie wystawienia faktury;
  • zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2014 – 31 sierpnia – w dacie wykonania usługi.